Śląskie Archiwum Ikonograficzne
Projekt badawczy - rozwojowy

Baza Danych

00016199

kościół klasztorny Cystersów (obecnie parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny) 

powstanie: 3. ćw. XIII w., rejestr przekształcenie: 1671-1685, rejestr przekształcenie: XVIII w., rejestr odbudowa po zniszczeniach wojennych: 1947-1950, ZSwP, Śląsk, s. 748
styl obiektu: wczesny gotyk, barok
materiał (podłoża): cegła, piaskowiec
Rejestr wojewódzkiego konserwatora zabytków: A/1644/97, 15.12.1997
części: obj 5000120302, nawa północna obj 5000121309, sklepienie krzyżowo-żebrowe na gurtach, w nawie północnej obj 5000120303, służka w nawie północnej obj 5000120304, fryz kratownicowy i fryz z cegieł kładzionych rębem skośnym obj 5000120306, nawa główna obj 5000120307, służki i lizeny styku nawy głównej i transeptu obj 5000121302, sklepienie krzyżowo-żebrowe na gurtach, w nawie głównej obj 5000121310, nawa południowa obj 5000121311, sklepienie krzyżowo-żebrowe na gurtach, w nawie południowej obj 5000121312, transept obj 5000121313, sklepienie krzyżowo-żebrowe na gurtach, w transepcie obj 5000121322, ramię południowe transeptu obj 5000121324, prezbiterium obj 5000121325, sklepienie krzyżowo-żebrowe na gurtach, w prezbiterium obj 5000140620, okno ostrołukowe z maswerkiem w elewacji wschodniej obj 5000121327, kaplica Świętego Krzyża (północna) obj 5000121328, kopuła w kaplicy Świętego Krzyża obj 5000121338, kaplica św. Jana Nepomucena (południowa) obj 5000121339, kopuła w kaplicy św. Jana Nepomucena obj 5000121342, przybudówka zakrystyjna, piętrowa obj 5000121343, sień przybudówki obj 5000121315, sklepienie kolebkowo-krzyżowe w sieni przybudówki obj 5000120300, zakrystia obj 5000121346, pierwotna zakrystia (zachowana fragmentarycznie) obj 5000121348, sala na piętrze obj 5000121349, sklepienie kolebkowe z lunetami sali na piętrze obj 5000121350, kaplica Mariacka (południowa) obj 5000121351, sklepienie beczkowe na gurtach, w kaplicy Mariackiej obj 5000121367, portal (w wejściu z transeptu) obj 5000121374, wieża zachodnia obj 5000121375, kruchta w wieży obj 5000121376, sklepienie krzyżowe kruchty obj 5000121377, północna przybudówka wieży obj 5000121378, sklepienie kolebkowo-krzyżowe przybudówki północnej obj 5000121379, południowa przybudówka wieży obj 5000121380, sklepienie kolebkowo-krzyżowe przybudówki południowej obj 5000121381, pierwotna fasada zachodnia (zachowana fragmentarycznie) obj 5000121382, portal główny obj 5000121383, rozeta obj 5000121384, fasada zachodnia obj 5000121386, portal główny obj 5000121387, kartusz nad oknem środkowym I kondygnacji obj 5000121393, kartusz nad oknem II kondygnacji obj 5000121394, filar przyścienny - pozostałość jest częścią: obj 5000016198, zespół klasztorny Cystersów wyposażenie: obj 5000121303, ołtarz boczny północny obj 5000121305, ołtarz boczny południowy obj 5000121307, ambona (rekonstrukcja) obj 5000121308, kontrambona (ślepa ambona) obj 5000121316, chrzcielnica przyścienna obj 5000121320, ołtarz w północnym ramieniu transeptu obj 5000121326, krucyfiks obj 5000121329, dekoracja kampanulowa i festonowa w kaplicy Świętego Krzyża obj 5000121330, polichromia w kaplicy Świętego Krzyża obj 5000121332, ołtarz w kaplicy Świętego Krzyża obj 5000121334, epitafium Władysława III księcia opolskiego (†1281) obj 5000121336, epitafium opata Andrzeja Emanuela Pospela (†1679) obj 5000121340, dekoracja kampanulowa i festonowa w kaplicy św. Jana Nepomucena obj 5000121341, ołtarz kaplicy św. Jana Nepomucena obj 5000121344, drzwi ze starymi antabami, wykładkami i okuciami obj 5000121345, lawaterz obj 5000121352, polichromia w kaplicy Mariackiej obj 5000121353, dekoracja stiukowa w kaplicy Mariackiej obj 5000121359, ołtarz w kaplicy Mariackiej obj 5000121360, Matka Boska z Dzieciątkiem (Matka Boska Rudzka) - obraz obj 5000121370, krata w wejściu obj 5000121371, zespół rzeźb aniołów w niszach muszlowych obj 5000121372, zespół płaskorzeźb w owalnych medalionach obj 5000121373, zespół kartuszy opackich w kluczach płytkich wnęk obj 5000121389, Św. Michał Archanioł - figura na gzymsie obj 5000121390, Św. Florian - figura na gzymsie obj 5000121391, Św. zakonnik I - figura przy wieży obj 5000121392, Św. zakonnik II - figura przy wieży obj 5000121395, kropielnica obj 5000121396, konfesjonał obj 5000121397, ciąg szaf oraz dwie komody zakrystyjne obj 5000121398, szafa (2) obj 5000121399, zespół feretronów obj 5000121402, Matka Boska z Dzieciątkiem - obraz (przemalowany) obj 5000121405, Władysław III książę opolski (†1281) - obraz obj 5000121407, zespół figur świętych i proroków obj 5000121408, Chrystus Zmartwychwstały - figura obj 5000121409, krucyfiks obj 5000121410, płyta nagrobna opata Piotra III? (†1503) obj 5000121411, płyta nagrobna opata Marcina II (1556-1578) obj 5000121412, epitafium opatów Jana Dorna (1608-1616) i Wawrzyńca Merchella (1616-1623) obj 5000121413, monstrancja obj 5000121414, kielich obj 5000121418, puszka obj 5000121419, krzyż ołtarzowy obj 5000121420, krzyż ołtarzowy obj 5000121421, lichtarz mosiężny(4) obj 5000121422, lichtarz cynowy (4)
lokalizacja geograficzna: Rudy, województwo: śląskie, powiat: raciborski, gmina: Kuźnia Raciborska
Literatura: 8200000041, KZSwP, t. 7, z. 13, s. 57 8200000049, ZSwP, Śląsk, s. 748
Zamknij
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło